Xcel / Blog / Blog

Hướng dẫn chi tiết cách chuyển ngôn ngữ giao diện trên Google Sheet

Chia sẻ đến bạn bè

Hướng dẫn chi tiết cách chuyển ngôn ngữ giao diện trên Google Sheet từ tiếng anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Phản hồi của học viên